ilimkosku - Dini sözler 711 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Dini sözler 711

(Mümin) kardesinle münakasa etme, onun hosuna gitmeyecek sakalar yapma ve ona yerine getirmeyecegin bir söz verme. Tirmizî, Birr, 58.

Mümin kardesine tebessüm etmen sadakadir. Iyiligi emredip kötülükten sakindirman sadakadir.

Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadir. Yoldan tas, diken, kemik gibi seyleri kaldirip atman da senin için sadakadir. Tirmizî, Birr, 36.

Allah sizin ne dis görünüsünüze ne de mallariniza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve islerinize bakar.

Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.

Allah’ i n rizasi, anne ve babanin rizasindadir. Allah’ i n öfkesi de anne babanin öfkesindedir. Tirmizî, Birr, 3.

Affetmek, zaferin zekâtıdır.

Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi yapmam dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.

İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.

Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.

Dünyada bir garip veya bir yolcuymuş gibi yaşa

Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.

Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.

Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz

Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah a sığının.

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.

Ulema, Allah ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.

Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.

Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir.

Kur an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip in oğlu Ali de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

Bilginler, Nebilerin varisleridir.

İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.

Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..

Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.

İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.

Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.

Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba s olundum.

Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.

Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.

Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.

Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.

Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi

Adem in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.

Cenabı Hakk ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.

Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça.

Kendini bilen Rabbini bilir.

Dört şey Arş ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A teyna.

Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.

Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah ın Kur anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur.

Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar.

Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin.

Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner.

Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin.

Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır.

Nimete kavuşanların inkarından sakının.

Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin.

Kim, Allah ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın.

Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın da, at ta ve evde dir.

Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin.

Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın.

Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.

Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.

Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.

Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür.

Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir.

Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur.

Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan ın kötülüğünden Allah a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir.

Mü min bir yuvadan iki kere ısırılmaz.

Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır.

Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır.

Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur.

Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır.

Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar.

Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok.

Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir.

Kadınlara itaat nedamettir?.

Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır.

Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.

Allah ın ahlakı ile ahlaklanın.

Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı.

Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır.

Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.

İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır.

Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.

Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır.

Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahman ın eline değer.

Allah vardı, O nunla beraber hiçbir şey yoktu.

Şüphesiz Rab bınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır.

Biriniz namaza durduğunda ancak Rab bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır.

Beni gören Hakk ı görmüştür.

Ben Rahman ın nefesini Yemen istikametinde buluyorum.

Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)

El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)

Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)

El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.)

Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir…

Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin…

Mü min in ferasetinden sakının, çünkü o Allah ın nuruyla bakar…

Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır…

Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır…

İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir…

Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır…
HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (161 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?