ilimkosku - hadisler 14 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  hadisler 14
İşittiği şeyin verdiği ezaya aziz ve celil olan Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü ona şirk koşulur, evladlar nisbet edilir. O, yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder. 
Ravi: Buhari, Cenaiz 43 - Müslim, Cenaiz 14

Bereket, büyüklerinizle birlikteliktir. 
Ravi: Hâkim, el- Müstedrek

İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah’ın elçisi Dâvût (a.s) da, kendi elinin emeğini yerdi.
Ravi: Buhari, Büyu 15

Müminler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.
Ravi: Tirmizi

Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye ederim.
Ravi: Ebu Davud

Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.
Ravi: Buhari

Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.
Ravi: Buhari

Bir kısım insan vardır, Allah (c.c)'ün mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara ateştir, başka bir şey değil.
Ravi: Buhari

Devlet makamı, millet tarafından ehli olmayan kimseye saltanat tahtı yapılıp oturtuldu mu, o millet felaketi gözlemelidir.
Ravi: Buhari

Kişinin namazının uzunluğu ve hutbesinin kısalığı onun fıkhının (ilminin) alametidir. Öyle ise, hutbeyi kısa, namazı uzun tutun.
Ravi: Müslim

Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek "La ilahe illallah" diyen kimsedir.
Ravi: Buhari

Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah'a hamdedin.
Ravi: Tirmizi

Muhakkak ucb, yani bir insanın kendini beğenip başkasını beğenmemesi yetmiş senelik ibadeti giderir ve mahveder.
Ravi: Cami'u's Sağir

Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi
Ravi: Tirmizi

Şu ümmetim, rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl.
Ravi: Ebu Davud

Hikmetli söz, mü'minin yitiğidir. Nerede bulursa onu hemen almaya ehaktır.
Ravi: Tirmizi

Ümmetimin cennete gireceği kapının genişliği, iyi bir atlının üç gün (veya yıl) yürüme mesafesidir. Onlar (cennet ehli) kapıdan girerken sıkışırlar da omuzları ezilecek hale gelir.
Ravi: Tirmizi

Kim önemsemeyerek üç cumayı terkedecek olursa, Allah (c.c) onun kalbini mühürler.
Ravi: Ebu Davud

Cuma günü, imam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: "Sus!" desen boş laf etmiş olursun.
Ravi: Buhari

Kıyamet gününde ümmetimin (iki alameti olacak : Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır.
Ravi: Tirmizi

Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıpta ederler."
Ravi: Tirmizi

Kim (malını arttırmak için) insanlardan dilenirse, o mutlak surette ateş talep etmiş olur. Öyleyse ister azla yetinsin isterse çoğaltmayı istesin, (artık kendisi bilir).
Ravi: Müslim

Ey Ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kifaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin.
Ravi: Müslim

Bir kimse ismimi işitir de salat-u selam getirmezse bana cefa etmiş olur.
Ravi: Menavi

Siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar; akşama tok dönerdiniz.
Ravi: Tirmizi

Allahım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım
Ravi: Ebu Davud

Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.
Ravi: Buhari

Rabbini zikreden kişi ile zikretmeyen kimsenin benzeri diri ile ölü gibidir.
Ravi: Buhari

Kim bir günde yüz kere "Sübhanallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.
Ravi: Buhari

Kişi sevdiğiyle beraberdir.
Ravi: Tirmizi

Ümmetimin en edepsizi Ashab-ı Kiram'ın aleyhinde fena lisana (kötü söze) cüret eden şerir kimsedir.
Ravi: Menavi

İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir.
Ravi: Müslim, 2605

Kıyamet günü geldi mi, ben peygamberlerin imamı, hatibi ve (onlar arasında) şefaat (etmeye yetki) sahibi olacağım. Bunda övünme yok...
Ravi: Tirmizi, 3617

Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü'minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler
Ravi: Buhari, Edeb 27

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez.
Ravi: Tirmizi

Tırnaklarınızı kesiniz, kestiklerinizi gömünüz, dişetlerini yemek kırıntılarından temizleyiniz. Misvak kullanınız. Sararmış dişle, kokar ağızla yanıma gelmeyiniz.
Ravi: Tirmizi

Ben bir yere dayanarak yemek yemem.
Ravi: Buhari, Et'ime 13

Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: "Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.
Ravi: Tirmizi, Birr 86

Bir şahıs diğerini Allah (c.c.) için kardeş edindiğinde, ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu da sorsun. Böyle yapmak muhabbeti daha fazla devam ettirir.
Ravi: Tirmizi

Allah Teala Hazretleri güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkın iptali, insanların tahkiridir.
Ravi: Müslim

İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere de tevbesinden dönse günahta musır sayılmaz.
Ravi: Ebu Davud, Salat 361

Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm".
Ravi: Müslim, Birr 136

Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir. 
Ravi: Ebu Davud, Sünnet 3

Kapların ağzını örtün, dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın. Zira yılda bir gece vardır ki onda veba yağar. Şayet ağzı açık kaba veya bağsız dağarcığa rastlarsa bu vebadan ona mutlaka iner.
Ravi: Müslim

Allah kıskançtır, mümin de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, müminin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır.
Ravi: Müslim, Tevbe 36

Dilenmede olan (kötülükleri) bilseydiniz kimse kimseye birşey istemek için asla gitmezdi.
Ravi: Nesai, Zekat 83

Mü'minin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onu cesedine döndürünceye kadar orada beslenir.
Ravi: Nesai, Cenaiz 117

Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak.
Ravi: Buhari, Rikak 44

İş ehli olmayana, layık olmayana tevdi edildiği, verildiği zaman kıyameti bekle.
Ravi: Buhari

Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: "Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!" diyecek.
Ravi: Buhari, Cihad 94

Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir
Ravi: Tirmizi, Birr 60

İnsanlar kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler yerin içinde yetmiş zira'lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer üstünde de birikerek insanları konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar ulaşır.
Ravi: Müslim, Cennet 61

Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergah-ı icabetten reddolunmaz.
Ravi: Camiu's Sağir

Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı.
Ravi: Nesai, İşretu'n-Nisa 1

Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, uyanık bir halde beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez.
Ravi: Buhari

Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir.
Ravi: Tirmizi, Edeb 35

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. 
Ravi: Müslim, İman, 93

Surun sahibi (İsrafil aleyhisselam), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?" buyurmuşlardı. Bu, sanki ashabına çok ağır gelmişti: "Peki biz ne yapalım -veya ne diyelim- ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Onlara: "Hasbünallah ve ni'mel-vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!), Allah'a tevekkül ettik, -belki de "tevekkülümüz Allah'adır!" demişti- deyiniz!" diye emir buyurdular.
Ravi: Tirmizi, Kıyamet 9

Üç şey reddedilmez: Minder, yağ ve koku.
Ravi: Tirmizi

Komşusu zararlarından emin olmayan kimse Cennete giremez
Ravi: Buhari, Edeb 29

Kulların sabahladığı hiçbir gün yoktur ki, iki melek inerek birisi, Allah'ım, malını infak edenin malını artır; diğeri de, Allah'ım, malını vermeyenin malını yok et!' demesinler
Ravi: Buhari, Zekat 27

Kim, malayani konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur: Allahım! Seni hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor (af taleb ediyorum)
Ravi: Tirmizi, Da'avat 39

Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanım yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldınp atman sadakadır. 
Ravi: Buhari, Sulh 33

İnsanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu ile ilgili kusurlarına namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmak gibi güzel amelleri kefaret olur.
Ravi: Buhari, Mevakit 4


HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (148 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?