ilimkosku - Hadisler 2 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  Hadisler 2

Hastalık bir kamçıdır. Allah onunla yer yüzünde kullarını terbiye eder ..Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur. ..Hadis-i Şerif (Tirmizi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En faziletli sadaka, bir müslümanın ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmesidir.(Darimi).En faziletli sadaka, kötülük düşünen (içinde kin duygusu olan) akrabaya (onun kinini gidermek niyetiyle) verilen sadakadır.(Darimi).En faziletli sadaka, malı az olanın, kendisinden özveride bulunarak verdiği sadakadır...Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah birinizin gelir kaynağını bir işe bağlamışsa, geçimini sağlamakta zorlanmadıkça, kişi o kazanç kapısını terketmesin. ..Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstün amel (eylem), doğru niyettir...Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En erdemli (üstün) iyilik, kişinin beraber oturup kalktığı kimselere (çalışma arkadaşlarına) karşı kerim (cömert ve fedakar) olmasıdır. ...(Kazai).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İnanan insan ülfetlidir. Kendisi başkalarına kolayca ısındığı, kaynaştığı gibi; başkaları da kendisine hemen ısınır, ünsiyet eder. Kendisi ülfet etmiyen ve kendisinede ülfet edilemeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır...Hadis-i Şerif (Darekutni).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslüman olsun, Allah’ı inkar eden kafir olsun, her hangi bir kimse bir iyilikte bulunursa mutlaka karşılığını görür. Denildi ki: Ey Allah’ın Resulü! Müslümanı anladık, ama kafirin karşılığı ne olacaktır? O, bir sadaka verirse veya bir akraba ziyaretinde bulunursa Allah ona dünyada hem mal, hem de nesil verir. Ahirette (inkarından dolayı uğratılacağı) azabında da azalma olur. ..Hadis (Bezzar).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dilleriyle söylemedikleri ve eyleme dönüştürmedikleri sürece, Allah, ümmetimin kalbinden geçirdiği negatif düşünceleri bağışlamıştır. ...hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İslam ülkesinde yaşayan gayr-ı müslimlere zulmedildiğinde o devlet, düşmanın eline geçer..Hadis-i Şerif (Taberani).

Resulüllah bir gün mescide girdi. Orada halka şeklinde oturmuş iki gurup Sahabe ile karşılaştı. Bunlardan bir grubu Kur’an okuyor ve Allah’a dua ediyordu. Diğerleri de, ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Resulüllah şöyle buyurdu: “Bunların hepsi hayır üzerindedirler: Şunlar Kur’an okuyorlar ve Allah’a dua ediyorlar.Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ben de ancak bir muallim (öğretici, yol gösterici) olarak gönderildim.” Resulüllah bu sözlerinden sonra ilim öğrenenlerin yanına oturdu. .Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Günah işlememek suretiyle kendinizi yer yüzünün aleyhinize yapacağı tanıklıktan koruyunuz. Çünkü o sizin annenizdir. Kişi orada hayır ve şer hiçbir şey işleyemez ki, yeryüzü kıyamet gününde üzerinde işlenen o eylemi haber vermesin...Hadis-i Şerif ( Taberani )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin. ..Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Yemeklerinizi topluca yeyiniz. Ayrı ayrı yemeyiniz. Şüphesiz ki, bir kişinin yiyeceği 2 kişiye yeter.İki kişinin yemeği, 5-6 kişiye yeter. Şüphesiz ki, bereket topluluktadır ..Hadis (Bezzar)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Her canının istediğini yemen, israftandır. ..Hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bir alacaklı, borçlusunun yanından ondan hoşnut olarak dönerse; karanın hayvanları, denizin balıkları, o borçlunun mağfireti (bağışlanması) için Allah’a dua ederler. Bir borçluda ödemeye gücü yettiği halde, alacaklısını (üzerek) geri çevirse Allah mutlaka ona borcunu geciktirdiği her gün ve her gece için bir günah yazar  ..hadis-i şerif (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kim her gece Yasin süresini okursa, küçük günahları bağışlanır. ..Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah (tedbir almakta) yetersiz (aciz) davranmayı kınar. Sen yapmak istediğin işin gereklerini yerine getir. Buna rağmen o işi neticelendirmeye gücün yetmezse, şöyle de: Hasbiyallahu ve ni’me’l-vekil... Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. ..hadis (Ebu Davud).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kulağın hoşlanmayacağı herşeyden sakın! ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İzin 3 defa istenir. Birincisi, işitmeniz içindir. İkincisi, sağa sola çeki düzen vermeniz içindir. Üçüncüsü ise, müsaade etmeniz veya geri çevirmeniz içindir. ..Hadis (Darektuni).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Mü’mini gücü yettiği şeye karşı hareketli ve gayretli; gücü yetmediği şeyde ise, “keşke yapabilseydim” diye istekli olarak görürsün... .Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sohbet meclisleri ve toplantı yerleri 3 çeşittir: Zararsız toplantı; Karlı toplantı; Zararlı toplantı. .Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz bir yolculuğa çıktığında din kardeşlerine(uğrayıp) onlarla vedalaşsın.Çünkü Allah, onların yapacakları duayı, onun hakkında bereketli (ve makbul) kılar...Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allah, benim için, ümmetimin hata ile, unutarak veya baskı ve tehdid altında işlemiş olduğu günahları bağışlamıştır. ..hadis (İbn-i Mace).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hz. Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri aleyhindeki iddiasını delilsiz ve ispatsız kabul etmezdi. ..Hadis (Ebu Nuaym)

-Hz Muhammed (S.A.V)

Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk, atadan evlada miras kalır...Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

İblis (şeytan), karargahını denizde kurar. Sonra insanları aldatmak için askerlerini bölük bölük onların üzerine gönderir. İblisin askerlerinin rütbece en yukarı olanı, fitnesi en fazla olanıdır. Onlardan birisi iblis’e gelir ve “şöyle şöyle yaptım” der. İblis ona, “sen hiçbir şey yapmış sayılmazsın” diye karşılık verir. Bir diğeri gelir, “Filan kimsenin karısı ile arasını açıncaya ve aile yuvasını dağıtıncaya kadar yakasını bırakmadım"”der. İblis bu askerini kendisine yaklaştırır ve “Sen ne kadar iyi bir askersin” diyerek iltifatta bulunur...Hadis-i Şerif (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Hak sahibinin konuşmaya hakkı vardır...Hadis-i Şerif (Buhari).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Kıyamet gününde şehitler getirilip, hesap için durdurulur. Sadaka verenler getirilip, hesap için durdurulur. Dert verilip belaya uğratılanlar da getirilir, ancak onlara ne mizan kurulur ve ne de divan. Kendilerine yağmur gibi sevaplar yağdırılır. Bela ehlinin elde ettiği bu sonsuz ödülleri gören mahşer halkı, “ah keşke dünyada iken biz de hastalansaydık da cesedlerimizi makaslarla kesseydiler”, diyerek onların elde ettikleri mükafatlara imreneceklerdir. .Hadis-i Şerif (Taberani,Mu’cemul-Kebir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Siz kadınların evinizde ev işlerini yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşaallah(cephede)Allah yolunda savaşanların sevabına denk sayılır. .Hadis-i Şerif (Ebu Ya’la).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir. Öyle ise, Allah’tan, kalbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz. ..Hadis-i Şerif (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Sizden biri, savaşta korunduğu kalkan gibi, oruç da cehennemden koruyucu bir kalkandır. Her ayda 3 gün oruç tutmak güzeldir. ...Hadis (İbn-i Huzeyme, Sahih).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Borç almaktan sakının! çünkü o, gecenin kaygısı, gündüzün ise zilletidir. ..Hadis-i Şerif ( Beyhaki )

-Hz Muhammed (S.A.V)

İki hakim Cehenneme, bir hakim de Cennete girer. Hakkı bilen ve o hak üzere hüküm veren hakim cennetliktir. Hakkı bilen, fakat o hak ile hükmetmiyerek yargıya zulüm karıştıran hakim cehennemliktir. Hakkı bilmeden, gerçeği öğrenmeden peşin yargıya varan hakim de yine cehennemliktir. ..Hadis (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir..Hadis-i Şerif (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Dünyada garipler 4’tür. Zalimin göğsündeki (zihnindeki) emri tutulmayan Kur’an; Bir topluluk ortasında bulunup ta içinde namaz kılınmayan cami; Bir evde bulunup ta, kabından çıkarılıp okunmayan Kur’an; Kötü huylu insanlar arasında kalan iyi huylu kişi... ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şüphesiz ben sizin, günah işlemenizden korkmuyorum. Dikkat edin! Şükredilmeyen nimetler, öldürücü ve yok edicidir. .Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Borcunu azalt ki hür yaşayasın. ..hadis-i şerif (Beyhaki )

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ahlakı kötü olan nefsine azap (sıkıntı)verir. Kaygısı (stresi) çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin insanlar nezdinde onuru gider, kişiliği (saygınlığı) yok olur. ..Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cenete gireceğinize kefil olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin. Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun. Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin. Namusunuzu titizlikle koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin. ..Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz Kur’anı hatmettiğinde şöyle dua etsin: Allah’ım, kabrimde yalnız kaldığımda korku ve yalnızlığımı (Kur’anla) gider. ..Hadis (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytanlar, elbiselerden faydalanırlar. Onun için, biriniz elbisesini çıkardığı zaman, onu katlasın. Çünkü şeytan, katlanmış elbiseyi giyemez. ..Hadis (Ramuz).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Cehennem ateşinin sıcaklığı (adam öldürenler için) yetmiş cüz’dür. Altmış dokuzu, öldürmeyi emredenin, bir cüz’ü de katilin (tetikçinin) dir. ..Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Alış verişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu yemin, malı sattırır, ama (kazancın) bereketini giderir. .Hadis (Müslim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Bana 3 özellik verildi: Saflar halinde cemaatle namaz kılmak... Cennet halkına özel olan selamlaşmak... Harun Peygamberden başkasına verilmeyen (Amin) kelimesi... (Hz. Musa dua ettiğinde, Hz. Harun “Amin” derdi.) 

-Hz Muhammed (S.A.V)

Özür dileyeceğin her işten sakın. ..Hadis (Camiüssağir).

-Hz Muhammed (S.A.V)

En üstününüz, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir. ..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne ala. Aksi halde uzanıp yatsın. ..Hadis (Müsned).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi; özür dileyen bunda ister samimi olsun, isterse olmasın; o özrü kabul etsin. Böyle yapmazsa, Kevser Havuzunun başında yanıma gelemez. ..Hadis-i Şerif (Hakim).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Şeytan, askerlerinin en şiddetlisini ve en kuvvetlisini, malıyla iyilik yapanlar üzerine gönderir. ..Hadis (Mecmauzzevaid).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Allahtan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder. .Hadis-i Şerif (Deylemi).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir. .Hadis (Taberani).

-Hz Muhammed (S.A.V)

Biriniz, bazı dertlere uğramış bir kişiyi gördüğünde içinden “Beni sana verdiği dertten koruyan, beni sana ve kullarının bir çoğuna gerçekten üstün kılan Allah’a hamdolsun” dese, bu söz, kendisine verilen o nimete şükür olur. ..Hadis (Beyhaki).

-Hz Muhammed (S.A.V)

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (127 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?