ilimkosku - hadisler 13 SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ
   
 
  hadisler 13
Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır.
Ravi: Buhari, 51

Kardeşine güleryüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol göstermen sadakadır.
Ravi: Tirmizi, Birr 36

Allahü Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir. 
Ravi: Tirmizi, 3604

Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız, öyleyse isimlerinizi güzel yapın. 
Ravi: Ebu Davud, 4948

Köyde veya çölde oturanlardan üç kişi bir araya gelip de cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onlara galebe çalar. Cemaate devam ediniz. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar.
Ravi: Nesei, İmame 48

Hiç şüphesiz ki, Allah, melekler, yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler.
Ravi: Tirmizi, İlim 19

Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.
Ravi: Müslim, 948

Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir: Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamukallah demek.
Ravi: Tirmizi, 2738

Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evladlarınızın kazançlarından yiyin. 
Ravi: Ebu Davud, 3530

Kim bir kavme benzerse, onlardandır.
Ravi: Ebu Davud, Libas 4

Allah katında en makbul amel, az da olsa, devamlı olanıdır.
Ravi: Müslim, S. Münafıkta 78

Aç'ı doyurun, hastayı ziyaret edin, esirleri hürriyetine kavuşturun.
Ravi: Ebu Davud, 3105

Sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. 
Ravi: Ebu Davud, 3534

Bir kimsenin, izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz. 
Ravi: Ebu Davud, 4844

Allah Teala hazretleri, bana: "Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin" diye vahyetti.
Ravi: Ebu Davud, 4895

Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.
Ravi: Müslim, 2748

İnsanlar arasında Allah'ın en çok sevmediği kimse, barışa yanaşmayan inatçı hasımdır.
Ravi: Buhari, Ahkam 34

Kim layıkıyla namaza devam ederse, onun için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş olur.
Ravi: Fethü'r Rabbani, 2.232:81

Sizden kim namazını mescidde kılarsa namazından bir pay da evi için ayırsın. Zira Allah, evinde kılacağı namaz için dahi bir hayır takdir etmiştir.
Ravi: Müslim, 778

Kim Allah için hac yapar da, (helali de olsa eşiyle) cinsî münasebette bulunmazsa, kötü söz söylemez ve günah işlemezse -kul hakları hariç- (memleketine) annesinden doğduğu gün gibi (günahsız ve temiz olarak) döner. 
Ravi: Buhari, Hacc, 4

Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete dair bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır.
Ravi: Müslim, 757

Allah temizlik olmayan namazı kabul etmez, hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez.
Ravi: Müslim, 224

Namazı ayakta kıl, muktedir olmazsan oturarak kıl, buna da muktedir olmazsan yan üzeri (yatarak) kıl.
Ravi: Ebu Davud, 951

Sizlerden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.
Ravi: Buhari

Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.
Ravi: Ebu Davud, 3091

Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.
Ravi: Müslim, 671

Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır.
Ravi: Müslim, 2960

Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.
Ravi: Tirmizi, 2337

Mü'min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer; devamlı belalarla başbaşadır. Münafığın misali de çam ağacıdır; kesilip kaldırılıncaya kadar hiç umursamaz.
Ravi: Tirmizi, 2870

Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi sizden kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar.
Ravi: Tirmizi, 1084

Kime ilme uymayan bir fetva verilmişse, bunun günahı o fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile bile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur.
Ravi: Ebu Davud, 3657

Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile.
Ravi: Tirmizi, 2131İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.
Ravi: Ebu Davud, 4776

Arefe gününün orucu iki senenin (günahlarının) keffaretidir; Geçmiş ve gelecek sene.
Ravi: Camiu's - Sağir

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile gelip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" der.
Ravi: Tirmizi, 2409

İnsan -Müslüman- öldüğü zaman üç şeyin dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Bunlar, şunlardır: İnsanlığa faydası devam edip giden eser, insanların faydalandığı ilim, kendisine hayır dua eden iyi bir evlat.
Ravi: Tirmizi, Ahkam 36

Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir.
Ravi: Ebu Davud, 4270

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz.
Ravi: Müslim, İman 69-70

Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur.
Ravi: Tirmizi, 1942

Kim haksız olduğu bir münakaşayı terkederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir münakaşayı terkedene de cennetin ortasında bir ev kurulur.
Ravi: Tirmizi, 1994

Ben size (kendiliğinden) ne bir şey veriyor, ne de sizi bir şeyden menediyorum. Ben sadece bir memurum (Allah'ın emrine göre veriyorum).
Ravi: Ebu Davud, 2949

Kişi hayır yapsa, halk da bu sebeple onu övse, bu mü'mine (Allah'ın razı olduğuna dair) peşin bir müjdedir.
Ravi: Müslim, 2642

Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün şeyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit olmayı ister...
Ravi: Buhari, Cihad 21

İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlak.
Ravi: Tirmizi

Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur.
Ravi: Tirmizi, 1382

Benden bir şey işitip onu işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (kıyamet günü) Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar.
Ravi: Tirmizi, 2658

Üç şey vardır geciktirilmez: Vakti geldiğinde namaz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulunduğunda bekar.
Ravi: Cami'u's Sağir

Sizi yöneten büyüklerinize sövmeyin! Onların iyi olmaları için dua edin. Çünkü onların iyi olmaları, sizin iyi olmanız demektir.
Ravi: Ebû Ümâme, Taberânî.

Yeryüzünde, masiyet ve sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydı ile, Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki, Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. 
Ravi: Tirmizi

"Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler. 
Ravi: Müslim, 2950

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar!
Ravi: Tirmizi, 2134

Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. 
Ravi: Tirmizi, Birr 20

Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!". 
Ravi: Tirmizi, 2597

Allah'ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, Allah'ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların Allah'a en uzak olanı kalbi katı olanlardır.
Ravi: Tirmizi, 2413

Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir.
Ravi: Ebu Davud, 909

Dul ve kimsesizler için çalışan, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir.
Ravi: Buhari

Muhammed (SAV) ailesi dokuz ev oldukları halde, yanlarında bir ölçek yiyecek bulunmadan sabahlayıp akşamladıkları olurdu.
Ravi: Tirmizi

Ben sizi, kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır.
Ravi: Müslim

Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır.
Ravi: Ebu Davud

Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur.
Ravi: Riyazü’s-Salihin, C.2,S.510,2.

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir
Ravi: Tirmizi, Büyu 4

Hac edip kabrimi ziyaret eden, beni diri iken ziyaret etmiş gibi olur.
Ravi: Taberani

Allah'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.
Ravi: Müslim

Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (Cennete sevkte) bir rehber olmasın
Ravi: Tirmizi

HABERLER
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Sayfamıza Buyrun
 
Reklam
 
YAŞAM
 
NE YAPMALI ?
 
Backlink checker for ilimkosku.blogspot.com.tr
 
Bugün 8 ziyaretçi (117 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYFAMIZI NASIL BULDUNUZ ?